پروژه تونل دسترسی جنوب شرق تهران

ردیف موضوع مشخصات
1 جنس سنگ گرانیت هوازده
2 متوسط سختی دیواره 40 مگا پاسکال
3 ابعاد تونل 3 متر (عرض) ×  3متر (ارتفاع)
4 شکل مقطع نعل اسبی
5 شیب 2 در 1000
6 عمق تونل 6 متر
7 طول پروژه 200 متر

پروژه تونلسازی جهت ایجاد دسترسی

زیرعنوان

عنوان

محتوا

بازگشت به بالا
WhatsAppPhoneInstagram