پروژه معدن زیرزمینی انگوران

ردیف موضوع مشخصات
1 جنس سنگ سنگ های کربناته و سولفوره سرب و روی
2 متوسط سختی دیواره 50 مگا پاسکال
3 ابعاد تونل 5 متر (عرض) ×  2/3 متر (ارتفاع)
4 شکل مقطع مستطیل با سقف آرک شکل
5 شیب 0
6 روش استخراج اتاق و پایه
7 مقدار استخراج روزانه 40 مترمکعب

پروژه استخراج ماده معدنی سرب و روی از معدن زیرزمینی انگوران واقع در استان زنجان

زیرعنوان

عنوان

محتوا

بازگشت به بالا
WhatsAppPhoneInstagram